اتاق چهار نفره دبل هتل تماشا اتاق چهار نفره دارای 3 تخت تک نفره و یا سینگل و یک تخت دونفره به هم چسبیده میباشد .