شاتل در کیش

شناور بادی است که توسط قایق تندرو کشیده میشود و قابل استفاده برای یک یا چند نفر می باشد.ساعت استفاده : ۹:۳۰ صبح تا قبل از غروب آفتاب
شاتل قیمت :هر نفر ۴۰۰۰۰ تومان ۲۵ دقیقه